17 มิถุนายน 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 75 อัตรา ตั้งแต่ 17 ธ.ค.61 - 4 ก.พ. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 75 อัตรา ตั้งแต่ 17 ธ.ค.61 - 4 ก.พ. 62

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ จำนวน 42 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 33 อัตรา รวมจำนวน 75 อัตรา

สายวิชาการ
1. อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (ประถมศึกษา) จำนวน 3 อัตรา
2. อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
3. อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
4. อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
5. อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคมศึกษษ) จำนวน 1 อัตรา
6. อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
7. อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
8. อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
9. อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
10. อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง (ศิลปะการแสดง) จำนวน 1 อัตรา
11. อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง (ศิลปะการแสดง) จำนวน 1 อัตรา
12. อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) จำนวน 1 อัตรา
13. อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
14. อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 อัตรา
15. อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา
16. อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา
17. อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 อัตรา
18. อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 อัตรา
19. อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 อัตรา
20. อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
21. อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
22. อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
23. อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
24. ครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

สายสนับสนุน
25. นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
26. นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
27. นักวิชาการพัสดุ สังกัดวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จำนวน 1 อัตรา
28. นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 อัตรา
29. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักหอสมุด จำนวน 3 อัตรา
30. นักวิเทศสัมพันธ์ สงกัดสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
31. นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ภาษา จำนวน 1 อัตรา
32. นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
33. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองคลัง สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
34. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
35. พนักงานขับรถ สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองกลาง จำนวน 1 อัตรา
36. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม จำนวน 2 อัตรา
37. วิศวกร สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ จำนวน 2 อัตรา
38. วิศซกร สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
39. ผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
40. ผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
41. บุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
42. นักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ จำนวน 1 อัตรา
43. ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
44. ผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา


สายวิชาการ
1. อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
2. อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ครู สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 อัตรา
4. ครู สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา


สายสนับสนุน
5. นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 อัตรา
9. ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 อัตรา


วัน และเวลาที่รับสมัคร
1. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562
2. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 947 ครั้ง

Engine by shopup.com