17 มิถุนายน 2562

ดูบทความกรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 147 อัตรา ตั้งแต่ 14 - 23 ม.ค. 62

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 147 อัตรา ตั้งแต่ 14 - 23 ม.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
1. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาสถานที่ และการรับ-ส่งเอกสาร และพัสดุ

2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 16 อัตรา (ทหารกองหนุน)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการเข้าเวรยาม มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย มีบุคลิกลักษณะทหารดี และต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น

3. ลูกมือช่าง จำนวน 7 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางช่าง

4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี

5. พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ

6. พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุ

7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความชำนาญในงานช่างตัดเย็บสิ่งอุปกรณ์ประเภท ผ้า หนัง ยาง และวัสดุอื่น เป็นอย่างดี


กลุ่มงานเทคนิค
1. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโยธา เช่น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

2. ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโลหะ หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น สาขาวิชาเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาโลหะแผ่น, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างท่อและโลหะแผ่น

3. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไม้

4. ช่างยาและพลาสติก จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างยาง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาช่างประดิษฐ์, สาขาวิชาการยางและพอลิเมอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีและพอลิเมอร์, สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

5. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 100 อัตร (ชาย, หญิง)
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 44 อัตรา
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 22 อัตรา
- สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 15 อัตรา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 14 - 23 มกราคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ (เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.) ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และต้องสมัครด้วยตนเอง

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 มกราคม 2562

ผู้ชม 1439 ครั้ง

Engine by shopup.com