17 มิถุนายน 2562

ดูบทความกรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 216 อัตรา ตั้งแต่ 21-25 ม.ค. 62

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง จำนวน 216 อัตรา ตั้งแต่ 21-25 ม.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และบุคลากร (บุคคลทั่วไปและผู้พิการ) จำนวน 171 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานสรรพกร จำนวน 45 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และบุคลากร (บุคคลทั่วไปและผู้พิการ) ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กรมสรรพากรกำหนด
2. ตำแหน่ง พนักงานสรรพกร ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิกาารศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่กรมสรรพากรกำหนด


วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่ระบบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หัวข้อ HOTMENU > สรรหาบุคคล > ลูกจ้างชั่วคราว โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวให้ครบถ้วน

2. พิมพ์ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตาม (1) ไปยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับใบสมัครที่ยื่นทางไปรษณีย์) ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 ภาคเช้าระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่ายระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม 4 และ 5 ชั้น 3 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสถานที่ที่กำหนด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-8515-6, 0-2272-8135

ทั้งนี้ การสมัครลูกจ้างชั่วคราวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 มกราคม 2562

ผู้ชม 513 ครั้ง

Engine by shopup.com