03 มิถุนายน 2563

ดูบทความการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา ตั้งแต่ 6 - 17 มิ.ย. 62

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา ตั้งแต่ 6 - 17 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

 

ประกาศ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง บุคลากร 5 จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาโท ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรีทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ


2. ตำแหน่ง นักการเงิน 5 จำนวน 2 อัตรา

- ปริญญาโท ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร


3. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 ลักษณะงานด้านวิชาการ จำนวน 5 อัตรา / ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง


4. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา


5. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล


6. ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


7. ตำแหน่ง บุคลากร 4 จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ


8. ตำแหน่ง นิติกร 4 จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์


9. ตำแหน่ง นักการตลาด 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการตลาด


10. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทางการออกแบบมัลติมีเดีย ทางนิเทศศาสตร์


11. ตำแหน่ง เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษ


12. ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 5 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษ


13. ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ


14. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางกายภาพบำบัด


15. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3 จำนวน 11 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ


16. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


17. ตำแหน่ง พนนักงานรักษาความปลอดภัย 3 จำนวน 3 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา


18. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 6 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


19. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 5 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


20. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 4 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา


21. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค อิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


22. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 3 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์


23. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 6 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


24. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


25. ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 5 อัตรา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


26. ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 26 อัตรา / ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างายใต้ดิน จำนวน 12 อัตรา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.mea.or.th คลิก "ประกาศรับสมัครงาน" ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

04 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 2358 ครั้ง

Engine by shopup.com