31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 56 คน ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. - 3 ต.ค. 62

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 56 คน ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. - 3 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักกายภาพบำบัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 2 คน
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขากายภาพบำบัด)

 

2. นักจิตวิทยา กองอายุกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 คน
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาคลินิก) ได้รับใบประกอบวิชาชีพ

 

3. นักวิทยาศาสตร์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 คน 
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา)

 

4. พนักงานสถิติ ระดับสนับสนุน 3 กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 คน
- ปริญญาตรี (สาขาเวชระเบียบ, สาขาสถิติประยุกต์, สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ, สาขาสารสนเทศสถิติ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาขาเวชระเบียน)

 

5. ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น ระดับช่าง 2 ฝ่ายช่างโยธา แผนกส่งกำลัง กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 คน 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาช่างยนต์)

 

6. พนักงานจัดทำข้อมูล ประมวลผล ระดับสนับสนุน 2 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 คน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาการจัดการ, สาขาพณิชยการ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการบัญชี)

 

7. พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 2 คน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาธุรกิจสถานพยาบาล, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการบัญชี, สาขาการตลาด)

 

8. พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 14 คน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาธุรกิจสถานพยาบาล, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการบัญชี, สาขาการตลาด)

 

9. พนักงานการเงินและบัญชี ระดับสนับสนุน 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 คน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิชยการ, สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร)

 

10. ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ระดับช่าง 2 แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 คน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาไฟฟ้ากำลัง)

 

11. พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับบริการ 1 หน่วยรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 คน
- มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

12. พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 6 คน
- มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

13. พนักงานบริการ ระดับบริหาร 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 16 คน
- มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

14. พนักงานประกอบอาหาร ระดับสนับสนุน 1 ฝ่ายโภชนาการ แผนกส่งกำลัง กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 8 คน
- มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

วัน เวลา และสถานที่

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2534-7234 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

18 กันยายน 2562

ผู้ชม 1270 ครั้ง

Engine by shopup.com