31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความม.นครพนม ปลื้ม! ผ่านรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา “ระดับดี” พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

ม.นครพนม ปลื้ม! ผ่านรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา “ระดับดี” พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

เมื่อช่วงเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน

 

 

 

 

 โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้

  1. ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยนครพนม คุณภาพการดำเนินงานระดับดี (4.34)
  2. ภาพรวมหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.30)
  3. ภาพรวมระดับคณะ/วิทยาลัย

          3.1 ระดับอุดมศึกษา คุณภาพการดำเนินงานระดับดี (3.83)

          3.2 ระดับอาชีวศึกษา คุณภาพอยู่ในระดับดี (4.43)  

          3.3 ระดับปฐมวัย คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (4.90)

          3.4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (4.88)

          3.5 ผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.75)

 

 

 

 


ส่วนหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualification Register) ในปีการศึกษา 2561 - 2565 มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ มีจำนวน 8 หลักสูตร คือ

 

 

 

          1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

          3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

          4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

          5) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

          6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

          7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

          8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสามารถยืนยันได้ว่า มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ทักษะ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปรับตัวตอบสนองต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านคณาจารย์และนักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับ และมีการบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและประเทศ เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง” อย่างแท้จริง

 

ข้อมูล : มหาวิทยาลัยนครพนม www.npu.ac.th 

 

 

18 กันยายน 2562

ผู้ชม 204 ครั้ง

Engine by shopup.com