01 ธันวาคม 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมรส.มุ่งพัฒนานักสื่อความหมายการท่องเที่ยวชุมชนพุมเรียง เตรียมจัดตั้งห้องปฏิบัติการทัวร์จำลอง

มรส.มุ่งพัฒนานักสื่อความหมายการท่องเที่ยวชุมชนพุมเรียง เตรียมจัดตั้งห้องปฏิบัติการทัวร์จำลอง

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนานักสื่อความหมายการท่องเที่ยวชุมชนพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการพุมเรียงโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 อ.เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว กล่าวว่า “วิชาเอกการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทัวร์จำลองเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการนำเที่ยวและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายโปรแกรมนำเที่ยวของชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

 

 

 ส่วน อ.เบญญา จริยวิจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชาวบ้านในชุมชนให้มีศักยภาพเป็นนักสื่อความหมายการท่องเที่ยวต้นแบบของตำบลพุมเรียง โดยได้รับเกียรติจากคุณคมสัน สุวรรณรัตน์ มัคคุเทศก์มืออาชีพระดับนานาชาติจากชมรมมัคคุเทศก์อาชีพภาษาอังกฤษ (Professional English Guide Club) เป็นผู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้รับเกียรติจากคุณยอดชาย พันธ์ครุฑ นายกเทศมนตรีตำบลพุมเรียง เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและป้ายนักสื่อความหมายการท่องเที่ยวพุมเรียงแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

 

 

 ด้าน นายยอดชาย พันธ์ครุฑ นายกเทศมนตรีตำบลพุมเรียง กล่าวว่า “ทางเทศบาลตำบลพุมเรียง ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนพุมเรียง การได้นักสื่อความหมายชุมชนพุมเรียงในครั้งนี้นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี เนื่องจากปัจจุบันชุมชนพุมเรียงเริ่มมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้น ชาวบ้านในชุมชนได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น ชุมชนพุมเรียงเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน มีธนาคารปูม้า ผนวกกับทางเทศบาลที่ได้ลงทุนสร้างโครงการพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวมากขึ้น ต่อไปนักสื่อความหมายของเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนกลไกตรงนี้ได้เป็นอย่างดี”

 

 

 

 

 

 โครงการพัฒนาการสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพุมเรียงโมเดลมีแผนดำเนินโครงการระยะยาวจนถึงปี 2564 เพื่อพัฒนาระบบสื่อความหมายการท่องเที่ยวของชุมชนพุมเรียงอย่างครบองค์ประกอบ ให้ ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานการกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และสามารถจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเองได้อย่างแท้จริง

 

 

 

19 กันยายน 2562

ผู้ชม 318 ครั้ง

Engine by shopup.com