31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 20 - 27 ก.ย. 62

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 20 - 27 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

 

2. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ สุขศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 

4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ สุขศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 

5. ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์
- ผลการตรวจโรค Hepatits A และ Salmonella

 

6. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 

7. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 

8. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 6 ปี สามารถขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ได้ รวมทั้งรถ EMS และทำแผนซ่อมบำรุงรถยนต์

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล วันที่ 20 - 27 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

 

 

19 กันยายน 2562

ผู้ชม 700 ครั้ง

Engine by shopup.com