03 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. - 25 ต.ค. 62

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. - 25 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน และ
- เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการกระจายเสียง ซึ่งได้รับการทดสอบเสียงและการอ่านฟังเสียง แล้วรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากคณะกรรมการที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่องไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

 

 

2. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือวิจิตรศิลป์ หรือ ศิลปประยุกต์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

 

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา

3.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 23 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
- มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

 

3.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในคณะกรรมาธิการวุฒิการศึกษา ปวส.) จำนวน 7 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
- มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงขึ้นไป

 

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือเลขานุการ และ
- เขียนชวเลขภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 120 คำ พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

 

 

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

 

 

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หรือเลขานุการ หรือพาณิชยการ และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.senate.go.th หรือที่ https://senate.thaijobjob.com  หัวข้อ "การรับสมัครสอบ" สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

19 กันยายน 2562

ผู้ชม 971 ครั้ง

Engine by shopup.com