31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 20 - 30 ก.ย. 62

เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 20 - 30 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยาทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (ทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.6
- ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
- มีสุขภาพแข็งแรง
- มีสุขจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติ
- มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับระเบียบการ ใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 100 บาท (เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

20 กันยายน 2562

ผู้ชม 671 ครั้ง

Engine by shopup.com