31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 75 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ก.ย. 62

โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 75 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

 

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภาเทคนิคการแพทย์

 

3. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

4. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

 

5. ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

 

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค

 

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

9. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

10. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

 

11. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

12. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 5 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

13. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 33 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

14. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 11 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

15. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 5 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

20 กันยายน 2562

ผู้ชม 474 ครั้ง

Engine by shopup.com