31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค. 62

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งอาจารย์

1. คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

 

2. คณะครุศาสตร์
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

 

3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 4 อัตรา

 

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกการจัดการเกษตร) จำนวน 1 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

สำนักงานอธิการบดี

5. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
6. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
7. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

20 กันยายน 2562

ผู้ชม 1143 ครั้ง

Engine by shopup.com