31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความถั่วเน่าเม๊อะ ตัวแทน มทร.ล้านนา ร่วมประกวดออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ถั่วเน่าเม๊อะ ตัวแทน มทร.ล้านนา ร่วมประกวดออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา จัดโครงการนำเสนอผลงานงานนักศึกษา “ออมสินยุวพัฒนรักษ์ถิ่น PLUS ปี 2562” เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมโครงการระดัประเทศ  โดยได้รับเกียรติจากนายนคร  สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 น.ส.สวาท คำโพธา ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาดอยสะเก็ด  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

 

 

 สำหรับโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS ประจำปี 2562 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไปถ่ายทอดสู่กลุ่มองค์กร ชุมชมให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากให้กลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ที่กระจายอยู่ในทุกท้องถิ่น

 

 

 โดยทีม โครงการเสริมสร้างเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม “ผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าเม๊อะ” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วเน่าบ้านหนองอ้อ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย น.ส.วรรณพร  สุขอยู่, น.ส.วัชราภรณ์  คำเจริญ, นายศิวะวงค์  ตติยะวณิชกิจ สาขาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 4, น.ส.สิริกร  ก้อใจ น.ส.ภัทรธณฑ์  ดวงแก้วธีรนันท์ สาขาออกแบบสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3, นายธนพล  ทองนพคุณ, นายศุภกิจ  เรืองศักดิ์, นายสาริษฐ์  คิดดี, นายคมสันต์  ดวงใน สาขาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2 เป็นสมาชิกในทีม โดยมี ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย, อ.ภัทรกร  กอแก้ว, อ.ลัดดา  ปินตา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ นำเสนอผลการดำเนินงานระดับประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

20 กันยายน 2562

ผู้ชม 206 ครั้ง

Engine by shopup.com