31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความครุฯ มรส. ร่วมแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ สร้างต้นทุนอาชีพในอนาคต

ครุฯ มรส. ร่วมแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ สร้างต้นทุนอาชีพในอนาคต

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

วันนี้(19 ก.ย.62)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับโรงเรียนบ้านเกาะพลวย จัดโครงการสกรีนเสื้อเพื่อน้อง เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ร่วมแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เกาะพลวยเป็นเกาะพลังงานสะอาด Green Island แห่ง แรกของประเทศไทย ทําให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจํานวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับนักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพประมง มีฐานะยากจน นักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการดํารงชีวิตค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านเกาะพลวย จัดโครงการสกรีนเสื้อเพื่อน้อง โดยมีอาจารย์ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ร่วมเป้ยวิทยากร และร่วมพัฒนาการศึกษาโดยสร้างคุณค่าในการทํางาน จากการเรียนรู้การลงมือปฏิบัติจริงและผลิตกําลังพลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติจริง ทําให้สามารถเรียนรู้แก้ปัญหาในการทํางานด้วยตนเอง และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

 

 

 ด้าน นางนิตยา สาระคง ครูประจำโรงเรียนบ้านเกาะพลวย กล่าวว่า ทางคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะพลวย ได้ร่วมกันหาวิธีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ป้องกันปัญหาของนักเรียนที่เกิดจากความขาดแคลน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย เข้าร่วมโครงการ จํานวน 26 คน นอกจากนี้ถือยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการทํางาน มีโอกาสเตรียมตัวก่อนสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเลและเกาะแก่ง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

 

 

 

 

 

 

20 กันยายน 2562

ผู้ชม 154 ครั้ง

Engine by shopup.com