03 มิถุนายน 2563

ดูบทความมรส.หนุน นร.สร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท้องถิ่น ปลูกฝังการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

มรส.หนุน นร.สร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท้องถิ่น ปลูกฝังการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ โดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  จัดโครงการ Junior Guide @ Wiang Sa BY IST in 2019  ร่วมเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและทักษะการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ตนเอง สร้างความรู้ในชุมชนรักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความเข้าใจทักษะการสื่อสาร และปลูกฝังการเป็นเจ้าบ้านที่ดี แก่ผู้เข้าอบรม

 

 

 

 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ เปิดเผยว่า สำหรับในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้รับผิดชอบโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จัดการฝึกอบรมวันที่ 30 กันยายน 2562 - วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมี ดร.สิญาธร นาคพิน เป็นวิทยากรหลัก และโรงเรียนวัดเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จัดการฝึกอบรมวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2562 มี อาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ และเป็นวิทยากรหลัก ซึ่งในส่วนการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ภายในวิทยาลัยฯ และวิทยากรจากชุมชนเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กับกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

 

07 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 151 ครั้ง

Engine by shopup.com