03 มิถุนายน 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 ต.ค. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. ตำแหน่ง ครู จิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

- จบการศึกษาคุณวุฒิ ค.บ. / ค.ม. หรือ ศศ.บ. / ศศ.ม. หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
- มีใบประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานการรอรับใบประกอบวิชาชีพ
- สามารถเป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

 

2. ตำแหน่ง ครู ศิลปรรม จำนวน 1 อัตรา

- จบการศึกษาคุณวุฒิ ศศ.บ. หรือ ศศ.ม. หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิชาศิลปกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานการรอรับใบประกอบวิชาชีพ
- สามารถเป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

 

3. ตำแหน่ง ครู ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

- จบการศึกษาคุณวุฒิ ค.บ. หรือ ศศ.บ. หรือ ศศ.ม. หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) หรืออักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
- มีใบประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานการรอรับใบประกอบวิชาชีพ
- สามารถเป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

 

4. ตำแหน่ง ครู ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

- จบการศึกษาคุณวุฒิ ค.บ. หรือ ศศ.บ. หรือ ศศ.ม. หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิชาฟิสิกส์
- มีใบประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานการรอรับใบประกอบวิชาชีพ
- สามารถเป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือโรงเรียนสาธิต ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2562 ยกเว้นวันหยุดราชการในวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 446, 0-2909-1434 หรือทางเว็บไซต์ http://www.vru.ac.th

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 657 ครั้ง

Engine by shopup.com