03 มิถุนายน 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 ต.ค. 62

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(งบเงินอุดหนุน) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ (สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา)
- เป็นคนรักเด็กและสามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่

 

 

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทงราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทงราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทงราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

 

3. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
- กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาไม่น้อยกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือการศึกษาภาคบังคับ หรือ
- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านช่างประเภทต่างๆ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 854 ครั้ง

Engine by shopup.com