20 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พ.ย. 62

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

2. ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารกฎหมาย สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้รับหน่วยกิตทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือได้รับประกาศนีบัตรทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อาทิ Microsoft Word, Microsoft Excel ฯลฯ

 

3. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

- ต้องมีความรู้ความสามารถ ดังนี้

1. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ หรือ
2. กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

 

4. ตำแหน่งพนักงานประมูลทรัพย์หลุด จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

6. ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th และสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2158-0042-4 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

21 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2155 ครั้ง

Engine by shopup.com