07 กรกฎาคม 2563

ดูบทความศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พ.ย. 62

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาล เลขประจำตำแหน่ง (1)7-2030 สังกัดสาขาวิชาจิตเวช
- สำเร็จการศึกษาระดับปริยญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

2. ตำแหน่ง พยาบาล เลขประจำตำแหน่ง (1)7-1942, (1)7-6306 สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
- สำเร็จการศึกษาระดับปริยญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

3. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-3351, (1)7-5393, (1)7-5395 สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

 

4. ตำแหน่ง นักสื่อสารองค์กร เลขประจำตำแหน่ง (1)7-2205 สังกัดงานสำนักงานผู้อำนวยการ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1)7-4395 สังกัดงานสำนักงานผู้อำนวยการ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

6. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) เลขประจำตำแหน่ง (1)7-6030 สังกัดงานคลัง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่ง บี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โทร. 02-502-2345 ต่อ 3663 หรือ 02-502-2308

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

12 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 360 ครั้ง

Engine by shopup.com