07 กรกฎาคม 2563

ดูบทความบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พ.ย. 62

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พ.ย. 62

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. คุณวุฒิปริญญาโทนิติศาสตร์ ฝ่ายกฎหมาย
จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี ทั้งนี้หากมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET CU-TEP TOEIC TOEFL IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการและการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ ฝ่ายขายและการตลาด ระหว่างประเทศ
จำนวน 2 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถจัดทำแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี และมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET CU-TEP TOIEC TOEFL IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

3. คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการและการตลาด สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฝ่ายขายและการตลาด ระหว่างประเทศ
จำนวน 3 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถจัดทำแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี และมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET CU-TEP TOIEC TOEFL IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

4. คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือคุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ฝ่ายขายและการตลาดไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์
จำนวน 1 อัตรา

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office/Internet) มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด และเขียนในระดับดี หากมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET CU-TEP TOIEC TOEFL IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี)

 

5. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ด้านภาษีอากร และมีความรู้ความสารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

6. คุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศ หรือวารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุโทรศัพท์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาสื่อใหม่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฝ่ายการบริหารลูกค้า จำนวน 1 อัตรา

 

7. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา

 

8. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา

 

9. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 6 อัตรา

 

10. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทอรนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

 

11. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย จำนวน 1 อัตรา

 

12. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ปฏิบัติงานหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 5 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) http://www.thailandpost.com หัวข้อ "ข่าว" และไปที่ "สมัครงาน - ประกาศ" หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

14 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 3196 ครั้ง

Engine by shopup.com