13 กรกฎาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลคำม่วง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 - 26 พ.ย. 62

โรงพยาบาลคำม่วง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 - 26 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลคำม่วง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท
จำนวน 7 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท

จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับปริญญาตรีหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาในสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเแพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการและบุคคล กลุ่มงานการจัดการ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลคำม่วง ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

15 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 384 ครั้ง

Engine by shopup.com