14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พ.ย. 62

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (ผู้พิการ) จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย/หญิง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- เป็นผู้พิการ ไม่หูหนวก ไม่เป็นใบ้ ไม่มีความผิดปกติของมือ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

2. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
- ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการเงินหรือสาขาวิชาการบัญชี
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
- ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย/หญิง
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับดีจนถึงระดับดีมาก ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
- ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 20 บาท และค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

15 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 142 ครั้ง

Engine by shopup.com