14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความเทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พ.ย. 62

เทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเชิงทะเล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลเชิงทะเล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดสำนักปลัดเทศบาล, สังกัดกองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด (ประเภท 2)

 

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

4. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) (สังกัดโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) กองการศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

5. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

6. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
- ผู้สมัครต้องสามารถ อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซม ดูแล วัสดุ ครุภัณฑ์ ได้

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชิงทะเล ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7632-4440 ต่อ 213 หรือทางเว็บไซต์ http://www.cherngtalaymuni.go.th/index.php

 

 

 

15 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 525 ครั้ง

Engine by shopup.com