14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) รับสมัครพนักงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พ.ย. 62

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) รับสมัครพนักงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานความสัมพันธ์ลูกค้า จำนวน 2 อัตรา

- เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 24 - 30 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / การตลาด / การจัดการ / การโรงแรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านธุรกิจบริการไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีทัศนคติเชิงบวก มีไหวพริบ มีความยืดหยุ่นสูง
- บุคลิกภาพดี สุภาพ และรูจักกาลเทศะ
- มีทักษะในการสื่อสาร และมีใจรักในการให้บริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกียวข้องสำหรับการทำงานได้ในระดับดี

 

2. ตำแหน่งวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา

- เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 24 - 30 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ่านและเขียน ได้ในระดับดี
- มีความเชี่ยวชาญบวกและมีความยืดหยุ่นสูง
- มีทัศนคติเชิงบวก มีไหวพริบ มีความยืดหยุ่นสูง
- รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นอยู่เสมอ
- มีทักษะในการสื่อสาร การวิเคราะห์ และมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

3. ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา

- เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (หากได้คะแนน TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word, Excel, Power Point
- มีปฏิสัมพันธ์ และทักษะการประสานงานระดับสูง สามารถทำงานร่วมกับบุคคล/หน่วยงานได้ทุกระดับ
- มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลได้ดี
- มีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง อดทน และละเอียดรอบคอบ
- มีความคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
- มีไหวพริบ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเแพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 

4. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น (The Brick) จำนวน 2 อัตรา

- เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านธุรกิจบริการไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- หากมีประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจ การบริหารจัดการโครงการ ทำสำเร็จตามเป้าหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นที่จะหาความเปลี่ยนแปลง
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร (การพูดและเขีน) สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดี สามารถวิเคราะห์ จับประเด็นเรื่องราวต่างๆ ได้ดี
- สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในระดับดี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถส่งใบสมัครทางอีเมลเท่านั้น โดยดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th (ในหัวข้อข่าวรับสมัครงาน) กรอกข้อมูลและส่งไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ word โดยไม่ต้องทำการแปลงไฟล์ พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานการสมัครครบถ้วน มายังอีเมล์ hr@step.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น.

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

 

18 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 521 ครั้ง

Engine by shopup.com