07 กรกฎาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลยโสธร รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พ.ย. 62

โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

2. ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว ข้างต้น ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

3. ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาทางช่างโลหะ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างเครื่องกล หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่างข้างต้น ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่เป็นอย่างดี
- สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

5. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 5 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่เป็นอย่างดี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ใดมีคุณสมบัติประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง และโปรดแต่งกายให้สุภาพ สมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลยโสธร ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2562 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

18 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 230 ครั้ง

Engine by shopup.com