13 กรกฎาคม 2563

ดูบทความนิสิต ม.มหาสารคาม รณรงค์เข้ม!!!  ให้หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย  “Unicross Safe Life”

นิสิต ม.มหาสารคาม รณรงค์เข้ม!!!  ให้หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย  “Unicross Safe Life”

 

 

 

 

 

ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Unicross Safe Life  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Unicross Safe Life รณรงค์ให้หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

 

 

 

ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

นายเสกสรร นาหัวนิล  ผู้รับผิดชอบโครงการ Unicross Safe Life กล่าวว่า กิจกรรม Unicross Safe Life เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการ Toyota Campus Challenge 2019 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด โดยแผนกิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 15 ทีมสุดท้ายจากผู้ส่งแผนงานเข้าประกวดจำนวน 838 แผนงานจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

 

 

นายเสกสรร นาหัวนิล  ผู้รับผิดชอบโครงการ Unicross Safe Life

 

ที่ผ่านมา  ได้ทำการสํารวจพฤติกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า มีการหยุดรถให้คนข้าม ทางม้าลาย จํานวนเพียงร้อยละ 15.8 แต่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย  จํานวนถึงร้อยละ 84.2 ซึ่งสาเหตุหลักของการไม่หยุดจอดทางม้าลายคือ ไม่กล้าหยุดเพราะคนอื่นไม่หยุดรถและมองไม่เห็นทางม้าลายในระยะไกล ทั้งนี้ได้รณรงค์ให้หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ด้วยการทำป้ายบอกให้เห็นชัดเจนเพื่อเตือนในระยะไกลและใช้การสื่อสารที่หลากหลายเป็นเครื่องมือรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย โดยมีเป้าหมายให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนร้อยละ 80 หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

 

 

 

 

 

 สำหรับโครงการ Toyota Campus Challenge 2019 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้ริเริ่มกิจกรรม“Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว”ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป

 

 

 

18 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 313 ครั้ง

Engine by shopup.com