14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความกรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 9 ธ.ค. 62

กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 9 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 205/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


2. เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา หรือประเภทวิชาประมง สาขาการเดินเรือ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


3. กะลาสี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีความสามารถในการว่ายน้ำ


4. สหโภชน์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


5.นายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ : กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1


6. เจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


7. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหรธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์


8. นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง สำรวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


9. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


10. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


11. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.md.go.th  หัวข้อ JOB ข่าวสอบออนไลน์ หรือ https://md.thaijobjob.com  ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

19 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1081 ครั้ง

Engine by shopup.com