14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 117 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ม.ค. 63

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 117 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ม.ค. 63

 

 

 


 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะทัศนมาตรศาสตร์) วุฒิปริญญาตรี (6 ปี) จำนวน 1 อัตรา

 

 

คณะนิติศาสตร์

2. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะนิติศาสตร์) ภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะนิติศาสตร์) ภาควิชากฎหมายมหาชน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะนิติศาสตร์) ภาควิชากฎหมายแพ่ง วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะนิติศาสตร์) ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะนิติศาสตร์) ภาควิชากฎหมายทั่วไป วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
7. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะนิติศาสตร์) ภาควิชากฎหมายพาณิชย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

8. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) ภาควิชาการเงินและการธนาคาร วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) ภาควิชาการเงินและการธนาคาร วุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา
10. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) สาขาวิชาการท่องเที่ยว วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา
13. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) สาขาวิชาการโรงแรม ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
14. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
15. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) ภาควิชาการบัญชี วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
16. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) ภาควิชาการบัญชี วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
17. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) ภาควิชาการบริหารทั่วไป วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
19. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะบริหารธุรกิจ) ภาควิชาการบริหารทั่วไป วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

 

 

คณะมนุษยศาสตร์

20. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
22. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
23. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
24. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
25. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) ภาควิชาปรัชญา วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
26. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
27. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
28. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 623 จำนวน 1 อัตรา
29. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 547 จำนวน 1 อัตรา
30. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 968 จำนวน 1 อัตรา
31. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 986 จำนวน 1 อัตรา
32. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
33. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาภาษาเขมร ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
34. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาภาษาลาว ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
35. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

 

 

คณะรัฐศาสตร์

36. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะรัฐศาสตร์) กลุ่มวิชาการปกครอง วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
37. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะรัฐศาสตร์) กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
38. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะรัฐศาสตร์) กลุ่มวิชาด้านการบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 5 อัตรา

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

39. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) สาขาวิชาแพทย์แผนไทย วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 998 จำนวน 1 อัตรา
40. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) สาขาวิชาแพทย์แผนไทย วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1007 จำนวน 1 อัตรา
41. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) สาขาวิชาแพทย์แผนไทย วุฒิปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา
42. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
43. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ภาควิชาฟิสิกส์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 741 จำนวน 1 อัตรา
44. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ภาควิชาฟิสิกส์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1193 จำนวน 1 อัตรา
45. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
46. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) สาขาวิชารังสีเทคนิค วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
47. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1192 จำนวน 1 อัตรา
48. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 991 จำนวน 1 อัตรา
49. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ภาควิชาสถิติ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
50. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ภาควิชาสถิติ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1000 จำนวน 1 อัตรา
51. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ภาควิชาสถิติ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1183 จำนวน 1 อัตรา

 

 

คณะศึกษาศาสตร์

52. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) ภาควิชาจิตวิทยา วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
53. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) ภาควิชาจิตวิทยา วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
54. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) ภาควิชาจิตวิทยา วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1492 จำนวน 1 อัตรา
55. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) ภาควิชาการประเมินและการวิจัย วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
56. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) ภาควิชาการประเมินและการวิจัย วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 348 และอัตราเลขที่ 1011 จำนวน 2 อัตรา
57. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) ภาควิชาภูมิศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
58. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
59. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
60. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
61. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย วุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา
62. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
63. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
64. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
65. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
66. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์

67. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
68. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
69. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
70. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
71. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
72. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
73. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
74. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
75. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
76. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
77. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ภาควิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์

78. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะทัศนมาตรศาสตร์) วุฒิปริญญาตรี (6 ปี) อัตราเลขที่ 3 และอัตราเลขที่ 5 จำนวน 2 อัตรา

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 (หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.ru.ac.th ) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า 09.00 น. - 11.30 น. ภาคบ่าย 13.00 น. - 16.00 น. (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 15 มกราคม 2563)

 

 

 

09 มกราคม 2563

ผู้ชม 4746 ครั้ง

Engine by shopup.com