14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความหลักสูตร ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร. นายร้อยตำรวจ สร้างกำลังของชาติ ด้านกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตร ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร. นายร้อยตำรวจ สร้างกำลังของชาติ ด้านกระบวนการยุติธรรม

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมผลิตบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็นประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมของไทย

 

 

ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับสถาบันและหน่วยงานของรัฐ อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงแนวคิดวิธีการเรียนการสอนให้สอดรับกับกระแสสังคมที่ต้องสร้างคนยุคใหม่ ประกอบกับวิทยาการ เทคโนโลยีด้านนิติวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าของโลก อีกทั้งมีความก้าวหน้าทางงานวิจัยซึ่งมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆ และมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทั้งการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแท้จริงทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ โดยปรับหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและเป็นสากลอยู่ตลอดเวลา เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

 

นอกจากความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้เรียนยังสามารถนำความรู้ทางด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา และกฎหมาย มาบูรณาการเข้าด้วยกันได้ เรียกว่าเป็นการประยุกต์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกแขนง ทั้งวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เช่น กรณีพิสูจน์ลูกกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุของคดีฆาตรกรรมว่ามาจากปืนกระบอกไหน ซึ่งเหล่านี้ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ เรื่องของการชันสูตร พลิกศพ ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านการแพทย์ ว่าผู้ตายเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร โดยจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและสังคมไทย ขณะเดียวกันทางด้านสังคมหลักสูตรฯ นี้ จะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการและภาคเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเรียนการสอนภายในหลักสูตรยังมีความเข้มข้นทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพเฉพาะมาร่วมสอน และมีความร่วมมือกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จึงทำให้มีทีมคณาจารย์พิเศษที่หลากหลายและเข้มแข็ง” คณบดีฯ กล่าว

 

 

ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.หญิง พัชรา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของรายวิชาที่น่าสนใจของหลักสูตรฯ ที่นักศึกษาจะได้เรียน อาทิ การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ การพิสูจน์หลักฐาน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นิติพิษวิทยา หลักการนิติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเห็นภาพกว้างทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ การเก็บวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง เพราะในสถานที่เกิดเหตุมีวัตถุพยานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คราบเลือด อาวุธปืน ปลอกกระสุนปืน รอยลายนิ้วมือแฝง เส้นผม เส้นขน ฯลฯ รวมทั้งวิชาพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบรายละเอียดของการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ ที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุว่าตรวจอะไร ตรวจอย่างไร เช่น การตรวจลายนิ้วมือแฝง การตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน การตรวจสารพันธุกรรม (DNA) สารพิษต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้คือรายวิชาหลักที่นักศึกษาจะได้เรียน และจากจุดแข็งดังกล่าวข้างต้น จึงนำมาสู่การเปิดหลักสูตรฯ เพื่อเป็นประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมของไทยและตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ยังมีจำนวนน้อย

 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่จบในหลักสูตรฯ ดังกล่าว จะสามารถสอบบรรจุเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หรือสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เช่น กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก นักวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยา หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป โดยสามารถสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ http://rpca-admission.thai.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 034-311-110 หรือ 08-3993-5563

 

#ม.รังสิต

#โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

#หลักสูตร ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ ร

#สมัครด่วน

13 มีนาคม 2563

ผู้ชม 1140 ครั้ง

Engine by shopup.com