03 มิถุนายน 2563

ดูบทความสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มี.ค. 63

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มี.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย (CLD) จำนวน 1 อัตรา

2. เลขานุการ (CSD) จำนวน 2 อัตรา

3. เลขานุการ (CSD) จำนวน 3 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ (SPB) จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่การเงิน (AFI) จำนวน 1 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่การเงิน (AFI) จำนวน 1 อัตรา

7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ABG) จำนวน 1 อัตรา

8. เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ (TKM) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นสำคัญ

หมายเหตุ **(กรณีผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครสแกนสำเนาเอกสารผ่านทางอีเมล์มาที่ recruitment@dti.or.th ก่อนเพื่อป้องกันเอกสารสมัครงานมาถึง สทป.ล่าช้า)**

3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานผ่านทางอีเมล์มาที่ recruitment@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบจิตวิทยา

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

19 มีนาคม 2563

ผู้ชม 774 ครั้ง

Engine by shopup.com