01 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

1.1 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 คุณวุฒิปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 คุณวุฒิปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่ง อาจารย์ 3 คุณวุฒิปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

1.4 ตำแหน่ง อาจารย์ 4 คุณวุฒิปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สอนวิชาฟิสิกส์ สามารถสอนนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

1.5 ตำแหน่ง อาจารย์ 5 คุณวุฒิปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถสอนนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

 

2. วิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดต่อ คุณสาลินี เบอร์ติดต่อ 02-329-8000 ต่อ 3272

2. สมัครทางอีเมล hr@kmitl.ac.th ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งมาที่ อีเมล : hr@kmitl.ac.th โดยระบุหัวเรื่อง "สมัครสอบแข่งขันพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ (KOSEN-KMITL) - พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร" เท่านั้น สามารถติดต่อ คุณสาลินี เบอร์ติดต่อ 02-329-8000 ต่อ 3272

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

17 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 587 ครั้ง

Engine by shopup.com