22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความโรงเรียนสวนน้ำผึ้ง รับครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563

โรงเรียนสวนน้ำผึ้ง รับครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสวนน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา

- วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

- วิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

- วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 8 อัตรา

- สำนักผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานทะเบียนวัดผล จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มบริหารทั่วไป งานสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มบริหารงบประมาณ งานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

 

3. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ จำนวน 4 อัตรา

4. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 13 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

12 กันยายน 2563

ผู้ชม 538 ครั้ง

Engine by shopup.com